ورق سیاه ST52 شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق st52
ضخامت: 10
وزن: 710 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/30 179,000 0
1399/06/29 179,000 0
1399/06/26 179,000 9,000
1399/06/25 170,000 0