میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ظفر بناب
سایز: 12
وزن: 10/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 102,500 8,400
1399/04/15 94,100 8,600
1399/04/14 85,500 1,500
1399/04/09 84,000 0