نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ظهوریان
ضخامت: 4
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/12 63,500 0
1398/12/11 63,500 7,000
1398/12/06 70,500 6,500
1398/11/30 64,000 1,000