ناودانی 6 متری کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه مگا استیل
ضخامت:
وزن: 74 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 90,000 0
1399/04/09 90,000 26,400
1398/11/29 63,600 1,600
1398/11/28 62,000 0