ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 2
وزن: 50 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/10/27 235,500 0
1399/10/24 235,500 0
1399/10/23 235,500 1,500
1399/10/22 234,000 1,000