شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 2
وزن: 50 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 19,600 0
1401/05/13 19,600 0
1401/05/13 19,600 0
1401/05/12 19,600 100