ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 3
وزن: 74 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 110,000 1,000
1399/04/10 109,000 0
1399/04/09 109,000 0
1399/04/08 109,000 0