ورق سیاه شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 2
وزن: 32 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 119,000 1,000
1399/04/10 118,000 0
1399/04/09 118,000 0
1399/04/08 118,000 0