میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه نیشابور
سایز: 16
وزن: 19/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/19 61,500 500
1398/12/15 62,000 1,300
1398/12/10 63,300 5,700
1398/12/07 69,000 1,300