شیت آلومینیوم1050بنگاه تهران

گروه: ������ ������������������
تولید کننده: کارخانه پارس
ضخامت: 15
وزن: 84 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/04/14 133,200 2,000
1401/04/13 135,200 0
1401/04/12 135,200 0
1401/04/11 135,200 0