شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 6
وزن: 442 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 19,900 0
1401/05/13 19,900 0
1401/05/13 19,900 0
1401/05/12 19,900 300