نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
ضخامت: 10
وزن: 89 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/11 47,000 0
1398/09/10 47,000 0
1398/09/09 47,000 500
1398/09/06 46,500 1,000