ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 40
وزن: 3768 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/15 86,600 29,600
1398/08/22 57,000 0
1398/08/20 57,000 0
1398/08/19 57,000 3,000