هزینه حمل بار

هزینه حمل بار از مبدا بنگاه تهران

مقصد هزینه تریلی (۲۲ تن)