زانو جوشی ایران اتصال

لیست قیمت روزانه فروش زانو جوشی کارخانه ایران اتصال

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
زانو جوشی ایران اتصال
1401/07/12

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
7,3000تومان
1401/07/12
توضیحات
1.2

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
4,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
2

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
25,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
3

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
52,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
3.4

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
6,3000تومان
1401/07/12
توضیحات
4

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
88,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
5

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
197,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
6

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
280,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
8

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
520,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
10

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
980,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
11.2

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
16,8000تومان
1401/07/12
توضیحات
11.4

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
13,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
21.2

کارخانه ایران اتصال

زانو جوشی بنگاه تهران
90درجه
40,5000تومان
1401/07/12
توضیحات

-

زانو جوشی ایران اتصال

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!