اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ساندویچ پانل دنیای ماموت 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
40

قیمت ساندویچ پانل، دیواری

کارخانه دنیای ماموت
1160
796,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
40

قیمت ساندویچ پانل، سقفی

کارخانه دنیای ماموت
1000
840,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
50

قیمت ساندویچ پانل، دیواری

کارخانه دنیای ماموت
1160
845,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
50

قیمت ساندویچ پانل، سقفی

کارخانه دنیای ماموت
1000
880,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
60

قیمت ساندویچ پانل، دیواری

کارخانه دنیای ماموت
1160
896,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
60

قیمت ساندویچ پانل، سقفی

کارخانه دنیای ماموت
1000
1,023,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
80

قیمت ساندویچ پانل، دیواری

کارخانه دنیای ماموت
1160
999,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
80

قیمت ساندویچ پانل، سقفی

کارخانه دنیای ماموت
1000
1,114,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
100

قیمت ساندویچ پانل، دیواری

کارخانه دنیای ماموت
1160
1,079,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
100

قیمت ساندویچ پانل، سقفی

کارخانه دنیای ماموت
1000
1,249,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
125

قیمت ساندویچ پانل، دیواری

کارخانه دنیای ماموت
1160
1,221,0000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ساندویچ پانل دنیای ماموت

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!