اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
سه راه بنکن
1401/09/14

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

کارخانه بنکن

سه راه رده40 بنگاه تهران
مانیسمان
55,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
1/2

کارخانه بنکن

سه راه رده40 بنگاه تهران
مانیسمان
36,3000تومان
1401/09/14
توضیحات
2

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
137,5000تومان
1401/09/14
توضیحات
3

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
324,5000تومان
1401/09/14
توضیحات
3.4

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
39,6000تومان
1401/09/14
توضیحات
4

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
506,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
5

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
803,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
6

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
1,210,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
8

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
2,145,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
10

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
3,850,0000تومان
1401/09/14
توضیحات
1 1.2

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
102,3000تومان
1401/09/14
توضیحات
1 1/2

کارخانه بنکن

سه راه رده40 بنگاه تهران
مانیسمان
36,3000تومان
1401/09/14
توضیحات
2 1/2

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
تماس بگیرید
1401/09/14
توضیحات
1 1.4

کارخانه بنکن

سه راه رده 40 بنگاه تهران
مانیسمان
75,9000تومان
1401/09/14
توضیحات
1 1/4

کارخانه بنکن

سه راه رده40 بنگاه تهران
مانیسمان
تماس بگیرید
1401/09/14
توضیحات

-

سه راه بنکن

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!