شیر صافی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر صافی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
شیر صافی فاراب
1401/03/05

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
3,580,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
4,060,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
3

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
4,600,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
5,120,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
7,450,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
6

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
11,050,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
16,120,0000تومان
1401/03/05
توضیحات

-

شیر صافی فاراب

ahanprice