شیر صافی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر صافی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
شیر صافی فاراب
1401/07/12

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
1,390,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
1,930,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
3

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
2,160,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
2,770,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
3,900,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
6

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
5,420,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
8,990,0000تومان
1401/07/12
توضیحات

-

شیر صافی فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!