شیر صافی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر صافی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
شیر صافی فاراب
1401/11/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
1,540,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
2,160,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
3

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
2,450,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
3,130,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
4,370,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
6

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
6,020,0000تومان
1401/11/09
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر صافی چدنی
PN16-F1
9,980,0000تومان
1401/11/09
توضیحات

-

شیر صافی فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!