قیمت شیر صافی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر صافی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت شیر صافی فاراب 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت شیر صافی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
1,988,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت شیر صافی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
2,838,6000تومان
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت شیر صافی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
3,266,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت شیر صافی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
4,174,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت شیر صافی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
6,247,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت شیر صافی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
8,108,4000تومان
1402/03/11
توضیحات
8

قیمت شیر صافی چدنی

کارخانه فاراب
PN16-F1
13,444,4000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

شیر صافی فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!