شیر کشویی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر کشویی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
شیر کشویی فاراب
1401/11/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
1,760,0000تومان
1401/11/16
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
2,200,0000تومان
1401/11/16
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
3,330,0000تومان
1401/11/16
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
4,090,0000تومان
1401/11/16
توضیحات
6

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
5,540,0000تومان
1401/11/16
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
10,050,0000تومان
1401/11/16
توضیحات
10

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
15,150,0000تومان
1401/11/16
توضیحات
12

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
21,300,0000تومان
1401/11/16
توضیحات
14

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
34,740,0000تومان
1401/11/16
توضیحات

-

شیر کشویی فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!