قیمت شیر کشویی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر کشویی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت شیر کشویی فاراب 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

قیمت شیر کشویی چدنی

کارخانه فاراب
PN16_F4
2,501,6000تومان
1402/03/16
توضیحات
2.5

قیمت شیر کشویی چدنی

کارخانه فاراب
PN16_F4
3,177,3000تومان
1402/03/16
توضیحات
4

قیمت شیر کشویی چدنی

کارخانه فاراب
PN16_F4
4,872,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
5

قیمت شیر کشویی چدنی

کارخانه فاراب
PN16_F4
5,793,8000تومان
1402/03/16
توضیحات
6

قیمت شیر کشویی چدنی

کارخانه فاراب
PN16_F4
7,847,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت شیر کشویی چدنی

کارخانه فاراب
PN16_F4
12,166,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت شیر کشویی چدنی

کارخانه فاراب
PN16_F4
21,464,2000تومان
1402/03/16
توضیحات
12

قیمت شیر کشویی چدنی

کارخانه فاراب
PN16_F4
30,172,6000تومان
1402/03/16
توضیحات
14

قیمت شیر کشویی چدنی

کارخانه فاراب
PN16_F4
49,194,2000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

شیر کشویی فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!