شیر کشویی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر کشویی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
شیر کشویی فاراب
1401/03/05

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
1,340,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
1,590,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
2,380,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
3,080,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
6

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
4,180,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
6,590,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
10

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
10,920,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
12

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
15,350,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
14

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
25,040,0000تومان
1401/03/05
توضیحات

-

شیر کشویی فاراب

ahanprice