شیر کشویی فاراب

لیست قیمت روزانه فروش شیر کشویی کارخانه فاراب

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
شیر کشویی فاراب
1401/07/12

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
1,560,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
2.5

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
1,930,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
4

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
2,890,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
5

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
3,580,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
6

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
4,860,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
8

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
9,560,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
10

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
13,640,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
12

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
19,190,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
14

کارخانه فاراب

شیر کشویی چدنی زبانه لاستیکی
PN16_F4
31,300,0000تومان
1401/07/12
توضیحات

-

شیر کشویی فاراب

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!