اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت عرشه فولادی کاشان 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.8
48,2000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9
48,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1
48,1000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25
48,0000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

عرشه فولادی کاشان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!