فلنج دنده ای مشهد

لیست قیمت روزانه فروش فلنج دنده ای کارخانه مشهد

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
فلنج دنده ای مشهد
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

کارخانه مشهد

فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2

کارخانه مشهد

فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3

کارخانه مشهد

فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3.4

کارخانه مشهد

فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
4

کارخانه مشهد

فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
5

کارخانه مشهد

فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
6

کارخانه مشهد

فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
1 1.2

کارخانه مشهد

فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2 1.2

کارخانه مشهد

فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران
20
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
1 1.4

کارخانه مشهد

فلنج دنده ای PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات

-

فلنج دنده ای مشهد

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!