فلنج گلودار مشهد

لیست قیمت روزانه فروش فلنج گلودار کارخانه مشهد

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
فلنج گلودار مشهد
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
12
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
1 1.2

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
15
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
1 1.4

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
12
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
10

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
28.6
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
12

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
30
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
14

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
33
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
16

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
35
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
18

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
38
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
18
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
2 1.2

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
20
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
3

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
22
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
4

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
22
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
5

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
22
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
6

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
23.9
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات
8

کارخانه مشهد

فلنج گلودار PN16 بنگاه تهران
28.6
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات

-

فلنج گلودار مشهد

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!