اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله آب کالوپ 1402/03/08

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6

قیمت لوله آب درز مستقیم، 6متری

کارخانه کالوپ - 150 کیلوگرم
6
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
8

قیمت لوله آب درز مستقیم، 6متری

کارخانه کالوپ - 195 کیلوگرم
6
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
10

قیمت لوله آب درز مستقیم، 6متری

کارخانه کالوپ - 245 کیلوگرم
6
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
12

قیمت لوله آب درز مستقیم،6 متری

کارخانه کالوپ - 290 کیلوگرم
6
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
14

قیمت لوله آب درز مستقیم، 6متری

کارخانه کالوپ - 320 کیلوگرم
6
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
16

قیمت لوله آب درز مستقیم، 6متری

کارخانه کالوپ - 365 کیلوگرم
6
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
18

قیمت لوله آب درز اسپیرال،6 متری

کارخانه کالوپ - 410 کیلوگرم
6
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
20
6
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
24

قیمت لوله آب درز اسپیرال،6 متری

کارخانه کالوپ - 545 کیلوگرم
6
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
28

قیمت لوله آب درز اسپیرال،6 متری

کارخانه کالوپ - 840 کیلوگرم
6
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
30

قیمت لوله آب درز اسپیرال،6 متری

کارخانه کالوپ - 905 کیلوگرم
8
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
32

قیمت لوله آب درز اسپیرال،6 متری

کارخانه کالوپ - 965 کیلوگرم
8
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات
36

قیمت لوله آب درز اسپیرال،6 متری

کارخانه کالوپ - 1090 کیلوگرم
8
تماس بگیرید
1402/03/08
توضیحات

-

لوله آب کالوپ

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!