اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله اسپیرال کالوپ 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
40,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
20
40,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
24

قیمت لوله اسپیرال 24 کالوپ تست آب 6 متری

کارخانه کالوپ - 1092 کیلوگرم
40,0000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

لوله اسپیرال کالوپ

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!