اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله جدار چاه اصفهان 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت لوله جدار چاه 10، اصفهان

کارخانه اصفهان - 205 کیلوگرم
5
39,9000تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت لوله جدار چاه 10، اصفهان

کارخانه اصفهان - 245 کیلوگرم
6
39,9000تومان
1402/03/16
توضیحات
12

قیمت لوله جدار چاه 12، اصفهان

کارخانه اصفهان - 240 کیلوگرم
5
39,9000تومان
1402/03/16
توضیحات
12

قیمت لوله جدار چاه 12، اصفهان

کارخانه اصفهان - 290 کیلوگرم
6
39,9000تومان
1402/03/16
توضیحات
14

قیمت لوله جدار چاه 14، اصفهان

کارخانه اصفهان - 320 کیلوگرم
6
39,9000تومان
1402/03/16
توضیحات
16

قیمت لوله جدار چاه 16، اصفهان

کارخانه اصفهان - 365 کیلوگرم
6
39,9000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

لوله جدار چاه اصفهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!