اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله صنعتی سپاهان 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

قیمت لوله درزدار توکار، کارخانه

کارخانه سپاهان - 16 کیلوگرم
3.2
36,8000تومان
1402/03/16
توضیحات
1 1/2

قیمت لوله درزدار توکار، کارخانه

کارخانه سپاهان - 25 کیلوگرم
3.5
36,8000تومان
1402/03/16
توضیحات
1 1/4

قیمت لوله درزدار توکار، کارخانه

کارخانه سپاهان - 21 کیلوگرم
3.6
36,8000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.2

قیمت لوله درزدار توکار، کارخانه

کارخانه سپاهان - 8 کیلوگرم
2.8
36,8000تومان
1402/03/16
توضیحات
3.4

قیمت لوله درزدار توکار، کارخانه

کارخانه سپاهان - 11 کیلوگرم
2.9
36,8000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

لوله صنعتی سپاهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!