قیمت نبشی شکفته

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه شکفته

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی شکفته 1402/03/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 30×30

کارخانه شکفته - 8.2 کیلوگرم
30×30
27,0100تومان
1402/03/17
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه شکفته - 14.5 کیلوگرم
40×40
26,9600تومان
1402/03/17
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه شکفته - 22.2 کیلوگرم
50×50
27,2800تومان
1402/03/17
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه شکفته - 32.2 کیلوگرم
60×60
26,8800تومان
1402/03/17
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه شکفته - 56.2 کیلوگرم
80×80
26,9300تومان
1402/03/17
توضیحات
10

قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه شکفته - 85.2 کیلوگرم
100×100
26,9600تومان
1402/03/17
توضیحات

-

نبشی شکفته

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!