نبشی منظومه

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه منظومه

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
نبشی منظومه
1401/03/04

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
4

کارخانه منظومه

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 21 کیلوگرم
50×50
17,800100تومان
1401/03/04
توضیحات
5

کارخانه منظومه

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 25 کیلوگرم
50×50
17,800100تومان
1401/03/04
توضیحات

-

نبشی منظومه

ahanprice