قیمت نبشی منظومه

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه منظومه

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی منظومه 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه منظومه - 25 کیلوگرم
50×50
27,1000تومان
1402/03/10
توضیحات
6

قیمت نبشی6 میل ابعاد 60×60

کارخانه منظومه - 35.5 کیلوگرم
60×60
27,1000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

نبشی منظومه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!