هاش ذوب آهن اصفهان

لیست قیمت روزانه فروش هاش کارخانه ذوب آهن اصفهان

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
هاش ذوب آهن اصفهان
1401/12/23

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

هاش ذوب آهن اصفهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!