اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق آلومینیوم پارس 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.5

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 3 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.6

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 4 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.8

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 5 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 6 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 12 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
3

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 17 کیلوگرم
1000×2000
183,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
5

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 29 کیلوگرم
1000×2000
199,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
6

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 34 کیلوگرم
1000×2000
199,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
7

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 40 کیلوگرم
1000×2000
199,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 45 کیلوگرم
1000×2000
199,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 56 کیلوگرم
1000×2000
199,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
12

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 67.5 کیلوگرم
1000×2000
209,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
15

قیمت شیت آلومینیوم1050، بنگاه

کارخانه پارس - 84 کیلوگرم
1000×2000
209,0000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ورق آلومینیوم پارس

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!