اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.5

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1.25 متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1250
50,500800تومان
1402/03/16
توضیحات
0.5

قیمت رول روغنی ST12 عرض1متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 3.9 کیلوگرم
1000
50,500800تومان
1402/03/16
توضیحات
0.6

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1 متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 4.7 کیلوگرم
1000
52,400800تومان
1402/03/16
توضیحات
0.6

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1.25 متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 4.7 کیلوگرم
1250
52,700800تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1 متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 5.5 کیلوگرم
1000
50,700800تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت رول روغنی ST12 عرض1.25 متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 5.5 کیلوگرم
1250
50,700800تومان
1402/03/16
توضیحات
0.8

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1 متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 6.3 کیلوگرم
1000
50,700800تومان
1402/03/16
توضیحات
0.8

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1.25متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 6.3 کیلوگرم
1250
50,700800تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9

قیمت رول روغنی ST12 بنگاه عرض 1 متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 7.1 کیلوگرم
1000
50,700800تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 7.8 کیلوگرم
1000
54,300800تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت رول روغنی ST12 عرض1.25متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 7.8 کیلوگرم
1250
52,000800تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1.25متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 9.7 کیلوگرم
1250
52,000800تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 9.7 کیلوگرم
1000
52,000800تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1.25متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 11.7 کیلوگرم
1250
52,700800تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 11.7 کیلوگرم
1000
52,700800تومان
1402/03/16
توضیحات
2

قیمت رول روغنی ST12 عرض 1متر بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 15.6 کیلوگرم
1000
52,700800تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ورق روغنی فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!