اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق A283 فولاد مبارکه 1402/03/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6

قیمت شیت A283ابعاد 1500×6000 بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 47 کیلوگرم
1500×6000
35,200500تومان
1402/03/17
توضیحات
6

قیمت رول A283عرض1500 کارخانه

کارخانه فولاد مبارکه - 48 کیلوگرم
عرض1500
34,400300تومان
1402/03/17
توضیحات
8

قیمت رول A283عرض 1500 کارخانه

کارخانه فولاد مبارکه - 64 کیلوگرم
عرض1500
34,400300تومان
1402/03/17
توضیحات
8

قیمت شیت A283ابعاد1500×6000 بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 63 کیلوگرم
1500×6000
35,200500تومان
1402/03/17
توضیحات
10

قیمت رول A283عرض 1500 کارخانه

کارخانه فولاد مبارکه - 79 کیلوگرم
عرض1500
34,400300تومان
1402/03/17
توضیحات
10

قیمت شیت A283ابعاد1500×6000 بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 78 کیلوگرم
1500×6000
35,200500تومان
1402/03/17
توضیحات
12

قیمت رولA283عرض 1500 کارخانه

کارخانه فولاد مبارکه - 94 کیلوگرم
عرض1500
34,400300تومان
1402/03/17
توضیحات
12

قیمت شیت A283ابعاد 1500×6000 بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 94 کیلوگرم
1500×6000
35,200500تومان
1402/03/17
توضیحات

-

ورق A283 فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!