اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
ورق A283 فولاد مبارکه
1401/11/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

کارخانه فولاد مبارکه

رول A283 کارخانه - 64 کیلوگرم
عرض1500
تماس بگیرید
1401/11/09
توضیحات
10

کارخانه فولاد مبارکه

رول A283 کارخانه - 79 کیلوگرم
عرض1500
تماس بگیرید
1401/11/09
توضیحات
12

کارخانه فولاد مبارکه

رولA283 کارخانه - 94 کیلوگرم
عرض1500
تماس بگیرید
1401/11/09
توضیحات

-

ورق A283 فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!