اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق A516 فولاد مبارکه 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6

قیمت ورقA516، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 422 کیلوگرم
1500×6000
37,2500تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت ورقA516، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 562 کیلوگرم
1500×6000
36,450750تومان
1402/03/16
توضیحات
10

قیمت ورقA516، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 702 کیلوگرم
1500×6000
36,450750تومان
1402/03/16
توضیحات
12

قیمت ورقA516، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 843 کیلوگرم
1500×6000
36,450750تومان
1402/03/16
توضیحات
15

قیمت ورقA516، بنگاه تهران

کارخانه فولاد مبارکه - 1053 کیلوگرم
1500×6000
36,450750تومان
1402/03/16
توضیحات

-

ورق A516 فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!