اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق st52 فولاد مبارکه 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
6

قیمت ST52 شیت فابریک، بنگاه

کارخانه فولاد مبارکه - 430 کیلوگرم
6000×1500
36,7500تومان
1402/03/10
توضیحات
8

قیمت ST52 شیت فابریک، بنگاه

کارخانه فولاد مبارکه - 570 کیلوگرم
6000×1500
35,9000تومان
1402/03/10
توضیحات
10

قیمت ST52 شیت فابریک، بنگاه

کارخانه فولاد مبارکه - 710 کیلوگرم
6000×1500
35,9000تومان
1402/03/10
توضیحات
12

قیمت ST52 شیت فابریک، بنگاه

کارخانه فولاد مبارکه - 850 کیلوگرم
6000×1500
35,9000تومان
1402/03/10
توضیحات
15

قیمت ST52 شیت فابریک، بنگاه

کارخانه فولاد مبارکه - 1060 کیلوگرم
6000×1500
35,9000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

ورق st52 فولاد مبارکه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!