در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل مبلی تهران 1402/09/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 20×10

بنگاه تهران - 2 کیلوگرم
20×10
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 25×10

بنگاه تهران - 2.5 کیلوگرم
25×10
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 20×20

بنگاه تهران - 2.5 کیلوگرم
20×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 30×20

بنگاه تهران - 3.5 کیلوگرم
30×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 30×30

بنگاه تهران - 4 کیلوگرم
30×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 20×40

بنگاه تهران - 4 کیلوگرم
20×40
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 40×40

بنگاه تهران - 5.5 کیلوگرم
40×40
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 50×30

بنگاه تهران - 5.3 کیلوگرم
50×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 60×30

بنگاه تهران - 6 کیلوگرم
60×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 60×60

بنگاه تهران - 8 کیلوگرم
60×60
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 80×40

بنگاه تهران - 6.5 کیلوگرم
80×40
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 20×10

بنگاه تهران - 2.5 کیلوگرم
20×10
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 20×20

بنگاه تهران - 3.5 کیلوگرم
20×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 30×20

بنگاه تهران - 4.5 کیلوگرم
30×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 30×30

بنگاه تهران - 5 کیلوگرم
30×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 40×20

بنگاه تهران - 5 کیلوگرم
40×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 40×40

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
40×40
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 50×30

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
50×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 60×30

بنگاه تهران - 7.5 کیلوگرم
60×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 80×60

بنگاه تهران - 12 کیلوگرم
80×60
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد20×10

بنگاه تهران - 2.5 کیلوگرم
20×10
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد20×20

بنگاه تهران - 4 کیلوگرم
20×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد30×20

بنگاه تهران - 5 کیلوگرم
30×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد30×30

بنگاه تهران - 5.7 کیلوگرم
30×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد40×20

بنگاه تهران - 6 کیلوگرم
40×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد40×40

بنگاه تهران - 7.5 کیلوگرم
40×40
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد80×40

بنگاه تهران - 11.5 کیلوگرم
80×40
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد50×30

بنگاه تهران - 7.5 کیلوگرم
50×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد50×50

بنگاه تهران - 9.5 کیلوگرم
50×50
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد60×30

بنگاه تهران - 8.5 کیلوگرم
60×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد60×60

بنگاه تهران - 11.5 کیلوگرم
60×60
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد20×10

بنگاه تهران - 4 کیلوگرم
20×10
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد20×20

بنگاه تهران - 5 کیلوگرم
20×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد30×20

بنگاه تهران - 6 کیلوگرم
30×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد30×30

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
30×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد40×20

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
40×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد40×40

بنگاه تهران - 10 کیلوگرم
40×40
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد50×30

بنگاه تهران - 10 کیلوگرم
50×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد60×30

بنگاه تهران - 11 کیلوگرم
60×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد60×60

بنگاه تهران - 14 کیلوگرم
60×60
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد80×40

بنگاه تهران - 15 کیلوگرم
80×40
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد10×10

بنگاه تهران - 3 کیلوگرم
10×10
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد20×10

بنگاه تهران - 4.5 کیلوگرم
20×10
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد25×10

بنگاه تهران - 5 کیلوگرم
25×10
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد20×20

بنگاه تهران - 3 کیلوگرم
20×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد30×20

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
30×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد25×25

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
25×25
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد30×30

بنگاه تهران - 9 کیلوگرم
30×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد40×20

بنگاه تهران - 9 کیلوگرم
40×20
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد50×30

بنگاه تهران - 12 کیلوگرم
50×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد50×50

بنگاه تهران - 14 کیلوگرم
50×50
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد60×30

بنگاه تهران - 13 کیلوگرم
60×30
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد60×60

بنگاه تهران - 17 کیلوگرم
60×60
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد80×40

بنگاه تهران - 17 کیلوگرم
80×40
45,000 41,284 0 تومان
1402/09/09
توضیحات

پروفیل مبلی

پروفیل مبلی که نام دیگر آن پروفیل سبک یا قوطی سبک است با استفاده از ورق روغنی با ضخامتی بین 0.4 تا 1.5 میلیمتر تولید می گردد. از آنجایی که استفاده از پروفیل مبلی در مواردی چون مبلمان، دوچرخه، خودرو و لوازم خانگی مرسوم است قیمت آن بسیار حائز اهمیت است و قیمت پروفیل مبلی به صورت کیلویی اعلام می گردد، شرکت آهن پرایس به ارائه ضمانتنامه قیمت و کیفیت پیشرو عرضه محصولات فولادی به صنعتگران کشور است. 

 

پروفیل مقطعی فولادی است که در انواع مختلفی تولید می‌شود. پروفیل سبک یکی از انواع مختلف پروفیل است که در بازار به پروفیل مبلی نیز شناخته می‌شود؛ این محصول از ورق روغنی و با نورد سرد تولید می‌شود.
 تفاوت در ویژگی‌ها، استاندارد تولید، جنس و ضخامت محصول موجب تغییر کاربری و قیمت این محصول می‌شود. گفتنی است صنایع زیادی نیز به دلیل کیفیت بالا، تنوع وزنی و انعطاف‌پذیری بالا و همچنین قیمت پروفیل سبک استفاده می‌کنند که می‌توان به صنایعی مانند خودروسازی، لوازم خانگی، مبلمان و صندلی و ... اشاره کرد.
عوامل متعددی در تعیین قیمت پروفیل سبک اثرگذار است اما اساس تعیین قیمت این محصول وزن آن است. در شرایط فعلی که بازار آهن داخلی متأثر از التهابات ارزی بسیار آشفته و ناپایدار است قیمت هر کیلوگرم پروفیل مبلی حدود 66 هزار تومان اعلام می‌شود که بیانگر افزایش 10 هزار تومانی نرخ این محصول در یک هفته گذشته است.

همانطور که اشاره شد پروفیل در جنس‌ها و استانداردهای مختلفی تولید می‌شود که پروفیل سبک از جمله آنها است وبه پروفیل مبلی نیز شناخته می‌شود. تفاوت در ویژگی‌ها، استاندارد تولید، جنس و ضخامت محصول موجب تغییر قیمت این محصول می‌شود به عنوان مثال قیمت پروفیل سبک در هر کیلوگرم حدود 64 هزار تومان گزارش می‌شود که در عرض یک هفته افزایش 8 هزار تومانی را تجربه کرده است.

 

قیمت پروفیل سبک

پروفیل‌های سبک، از جمله محصولاتی هستند که غالبا توخالی بوده و در صنعت ساختمانی و ساخت قطعات فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. گفتنی است پروفیل سبک در بازار به پروفیل مبلی شناخته می‌شود و ضخامت آن از 1.5 میلیمتر کمتر است. با توجه به سبکی و سهولت کار با این محصولات، پروفیل‌های سبک به عنوان یک جایگزین مناسب برای پروفیل‌های سنگین شناخته شده‌اند.

پروفیل سبک یا پروفیل مبلی که به قوطی سبک هم معروف است، از ورق روغنی و براساس دو استاندارد DIN 2394(1) 94 و EN 10 219 -2 تولید می‌شود. از عمده‌ترین مصارف پروفیل سبک می‌توان به ساخت دوچرخه، لوازم خانگی، مبلمان، کانکس و ... اشاره کرد.
قیمت پروفیل سبک تحت تأثیر عوامل زیادی قرار می‌گیرد که ضخامت و عرض پروفیل دو عاملی هستند که بر قیمت این محصول بیشترین تأثیر را دارند؛ هر چه ضخامت و عرض بیشتر باشد، قیمت نیز بیشتر خواهد بود.
نوع ورق استفاده شده در ساخت پروفیل نیز از عواملی است که بر قیمت پروفیل سبک تأثیرگذار است. ورق‌های گالوانیزه و پوشش داده شده با رنگ، قیمت بیشتری نسبت به ورق‌های ساده دارند؛ همچنین مقدار سفارش نیز از عوامل مؤثر بر قیمت پروفیل سبک است، قیمت سفارش‌های تناژ بالا کمتر تمام می‌شود.

سایز پروفیل نیز بر قیمت پروفیل سبک تأثیرگذار است؛ پروفیل‌های بزرگتر قیمت بیشتری دارند. شرایط بازار نیز می‌تواند بر قیمت پروفیل سبک تأثیرگذار باشد. در شرایط بازار رقابتی، قیمت پروفیل سبک کاهش می‌یابد.
همچنین هزینه حمل و تحویل محصول نیز می‌تواند بر قیمت پروفیل سبک تأثیرگذار باشد. در مواردی که مسافت حمل و تحویل پروفیل از محل کارخانه تا محل پروژه زیاد باشد، هزینه‌های حمل و تحویل بیشتر می‌شود و قیمت پروفیل سبک نیز افزایش می‌یابد.

از دیگر فاکتورهایی که قیمت پروفیل سبک را تعیین می‌کند قیمت جهانی ورق سرد، تعرفه گمرکی، نرخ دلار، معاملات بورس کالا، قیمت‌های جهانی، قیمت مواد اولیه، برند کارخانه و استاندارد تولید است، از همین رو بهتر است با در نظر گرفتن این عوامل، زمان مناسبی را برای خرید پروفیل سبک اختصاص دهید. همچنین، با توجه به تأمین از فروشگاه‌های قابل اطمینان و معتبر بازار، می‌توانید از قیمت مناسبی برای پروفیل سبک بهره‌مند شوید. در نهایت، مشتریان باید در هنگام خرید به دقت نسبت به انتخاب پروفیل سبک، از نظر کیفیت و قیمت، مطالعه و بررسی دقیقی انجام دهند تا از خریدی به‌صرفه و مناسب برخوردار شوند

کارخانه  کارخانه های تولید کننده پروفیل مبلی

کارخانه خاورصنعت هما
نورد و پروفیل ساوه
فولاد ساب و کویر 

قیمت پروفیل مبلی

قیمت پروفیل مبلی به عوامل متعددی از جمله قیمت جهانی ورق نورد سرد، نرخ ارز،حتی هزینه های سوخت کارخانه و کیفیت و برند محصول بستگی دارد. شایل ذکر هر چند در ظاهر در قیمت کیلویی مبلغ پروفیل مبلی از پروفیل های ورق سیاه بالاتر است اما به طور کلی از آنجایی وزن شاخه های پروفیل مبلی سبک است در مجموع پس از خرید هزینه کل کمتر از خرید پروفیل سیاه خواهد شد.  جهت دریافت مشاوره و برقراری ارتباط با کارشناسان و مشاوران حرفه ای آهن پرایس و همچنین دریافت پیش فاکتور با تضمین قیمت و کیفیت با شماره 54103-021 تماس حاصل فرمایید.

پروفیل مبلی به دلیل شکل ظاهری آن، به پروفیلی با مقطع بسته شناخته می‌شود؛ آنچه این محصول را از سایر پروفیل‌ها متمایز می‌کند نوع ورق استفاده شده و ضخامت آن است. قوطی پروفیل مبلی به دلیل کاربری آن باید دارای خاصیت جوش‌پذیری و خم‌کاری نیز باشد به همین جهت در تولید آن غالبا از ورق ST12 و ST14 استفاده می‌شود. گفتنی است پروفیل مبلی به سه روش تولید می‌شود و در دو نوع درزدار و بدون درز در بازار عرضه می‌شود.

کارخانه‌های تولید پروفیل مبلی

در ایران بیش از صد کارخانه در زمینه تولید لوله پروفیل فعالیت دارند که از این میزان کمتر از 20 کارخانه پروفیل مبلی تولید می‌کنند که در ادامه به چند نمونه از برترین کارخانه‌های تولید پروفیل مبلی اشاره می‌شود:

  • کارخانه لوله و پروفیل صبا
  • کارخانه خاورصنعت هما
  • کارخانه نورد و پروفیل ساوه
  • کارخانه فولاد ساب قزوین
  • کارخانه پروفیل خلیج فارس

نحوه خرید قوطی پروفیل مبلی

در حین خرید پروفیل مبلی باید برخی فاکتورها و مشخصات فنی را که اثر مستقیمی در نرخ این محصول دارد، مورد توجه قرار داد. در ابتدا باید محصول موردنظر را به درستی و براساس نیاز خود  انتخاب کنیم، سپس به ضخامت و وزن محصول که در قیمت نهایی اثر دارد، دقت کنیم، پروفیل مبلی معمولا در ضخامت‌های 1 الی 6 میلیمتر تولید می‌شود.ابعاد قوطی نیز در قیمت محصول اثرگذار است به عنوان مثال قوطی استفاده شده در  لوازم خانگی با محصول استفاده شده در صنعت خودروسازی ابعاد  یکسانی ندارد.

جنس قوطی نیز در قیمت آن اثرگذار است، پروفیل مبلی ساخته شده از ورق سیاه با پروفیل ساخته شده از ورق روغنی قیمت یکسانی ندارد و هر تغییری در نرخ ورق، قیمت پروفیل مبلی را نیز تغییر می‌دهد. برند کارخانه و استاندارد تولید محصول نیز از جمله موارد اثرگذار در قیمت پروفیل است. 

خرید قوطی مبلی از اهن پرایس به صورت کیلویی است و نرخ آن نیز بر حسب کیلوگرم تعیین می‌شود. پروفیل مبلی به صورت بندیلی به فروش می‌رسد و هر بندیل هم با توجه به سایز، ابعاد و ضخامت پروفیل مبلی در بسته‌های 1 الی 2 تنی عرضه می‌شود. در نهایت برای دریافت مشاوره رایگان و راهنمایی بشتر در زمینه خرید پروفیل مبلی یا هر محصول دیگری می‌توانید با شماره 54103-021 تماس بگیرید و با کارشناسان این  مجموعه در ارتباط باشید.

 

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

قیمت پروفیل مبلی

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!