قیمت پروفیل مبلی تهران

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل مبلی کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل مبلی تهران 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 20×10

بنگاه تهران - 2 کیلوگرم
20×10
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 25×10

بنگاه تهران - 2.5 کیلوگرم
25×10
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 20×20

بنگاه تهران - 2.5 کیلوگرم
20×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 30×20

بنگاه تهران - 3.5 کیلوگرم
30×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 30×30

بنگاه تهران - 4 کیلوگرم
30×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 20×40

بنگاه تهران - 4 کیلوگرم
20×40
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 40×40

بنگاه تهران - 5.5 کیلوگرم
40×40
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 50×30

بنگاه تهران - 5.3 کیلوگرم
50×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 60×30

بنگاه تهران - 6 کیلوگرم
60×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 60×60

بنگاه تهران - 8 کیلوگرم
60×60
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.7

قیمت پروفیل مبلی 0.7 میل ابعاد 80×40

بنگاه تهران - 6.5 کیلوگرم
80×40
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 20×10

بنگاه تهران - 2.5 کیلوگرم
20×10
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 20×20

بنگاه تهران - 3.5 کیلوگرم
20×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 30×20

بنگاه تهران - 4.5 کیلوگرم
30×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 30×30

بنگاه تهران - 5 کیلوگرم
30×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 40×20

بنگاه تهران - 5 کیلوگرم
40×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 40×40

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
40×40
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 50×30

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
50×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 60×30

بنگاه تهران - 7.5 کیلوگرم
60×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
0.9

قیمت پروفیل مبلی 0.9 میل ابعاد 80×60

بنگاه تهران - 12 کیلوگرم
80×60
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد20×10

بنگاه تهران - 2.5 کیلوگرم
20×10
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد20×20

بنگاه تهران - 4 کیلوگرم
20×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد30×20

بنگاه تهران - 5 کیلوگرم
30×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد30×30

بنگاه تهران - 5.7 کیلوگرم
30×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد40×20

بنگاه تهران - 6 کیلوگرم
40×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد40×40

بنگاه تهران - 7.5 کیلوگرم
40×40
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد80×40

بنگاه تهران - 11.5 کیلوگرم
80×40
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد50×30

بنگاه تهران - 7.5 کیلوگرم
50×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد50×50

بنگاه تهران - 9.5 کیلوگرم
50×50
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد60×30

بنگاه تهران - 8.5 کیلوگرم
60×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1

قیمت پروفیل مبلی 1 میل ابعاد60×60

بنگاه تهران - 11.5 کیلوگرم
60×60
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد20×10

بنگاه تهران - 4 کیلوگرم
20×10
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد20×20

بنگاه تهران - 5 کیلوگرم
20×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد30×20

بنگاه تهران - 6 کیلوگرم
30×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد30×30

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
30×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد40×20

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
40×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد40×40

بنگاه تهران - 10 کیلوگرم
40×40
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد50×30

بنگاه تهران - 10 کیلوگرم
50×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد60×30

بنگاه تهران - 11 کیلوگرم
60×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد60×60

بنگاه تهران - 14 کیلوگرم
60×60
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.25

قیمت پروفیل مبلی 1.25 میل ابعاد80×40

بنگاه تهران - 15 کیلوگرم
80×40
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد10×10

بنگاه تهران - 3 کیلوگرم
10×10
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد20×10

بنگاه تهران - 4.5 کیلوگرم
20×10
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد25×10

بنگاه تهران - 5 کیلوگرم
25×10
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد20×20

بنگاه تهران - 3 کیلوگرم
20×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد30×20

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
30×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد25×25

بنگاه تهران - 7 کیلوگرم
25×25
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد30×30

بنگاه تهران - 9 کیلوگرم
30×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد40×20

بنگاه تهران - 9 کیلوگرم
40×20
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد50×30

بنگاه تهران - 12 کیلوگرم
50×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد50×50

بنگاه تهران - 14 کیلوگرم
50×50
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد60×30

بنگاه تهران - 13 کیلوگرم
60×30
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد60×60

بنگاه تهران - 17 کیلوگرم
60×60
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
1.5

قیمت پروفیل مبلی 1.5 میل ابعاد80×40

بنگاه تهران - 17 کیلوگرم
80×40
57,0000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

پروفیل مبلی تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!