قیمت پروفیل گالوانیزه تهران

لیست قیمت روزانه فروش پروفیل گالوانیزه کارخانه تهران

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت پروفیل گالوانیزه تهران 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
30×30
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
20×40
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
40×40
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
30×50
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
50×50
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
40×60
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
60×60
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
70×70
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
80×80
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
40×80
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2
90×90
53,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
30×30
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
20×40
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
40×20
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
40×40
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
50×30
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
50×50
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
60×40
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
60×60
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
70×70
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
80×80
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
80×40
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
90×90
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5
100×100
52,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
40×40
50,9000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
50×50
50,9000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
60×60
50,9000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
70×70
50,9000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
80×80
50,9000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
80×40
50,9000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
90×90
50,9000تومان
1402/03/11
توضیحات
3
100×100
50,9000تومان
1402/03/11
توضیحات
4
40×40
49,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
4
50×50
49,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
4
60×60
49,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
4
70×70
49,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
4
80×80
49,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
4
80×40
49,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
4
90×90
49,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
4
100×100
49,1000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

پروفیل گالوانیزه تهران

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!