رول روغنی ST12 بنگاه تهران

گروه: ������ ����������
تولید کننده: کارخانه هفت الماس
ضخامت: 2
وزن: 16.4 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 29,100 100
1401/09/05 29,200 50
1401/09/02 29,250 0
1401/09/01 29,250 50