میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 22
وزن: 35/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 96,000 4,000
1399/04/17 92,000 500
1399/04/16 92,500 1,000
1399/04/15 91,500 11,000