نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت: 4
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/19 64,500 0
1398/12/14 64,500 1,000
1398/12/12 63,500 0
1398/12/11 63,500 4,500