نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت: 6
وزن: 27 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 100,000 9,500
1399/04/11 90,500 500
1399/04/10 90,000 0
1399/04/09 90,000 0