ناودانی 6 متری کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت:
وزن: 49 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/23 69,000 3,000
1399/02/16 66,000 12,000
1398/10/14 54,000 5,400
1398/09/03 48,600 5,100