ناودانی 6 متری کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت:
وزن: 66 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/16 66,000 12,000
1398/10/14 54,000 7,100
1398/09/05 46,900 1,700
1398/09/04 48,600 0