ناودانی 6 متری کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت:
وزن: 66 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/29 129,000 0
1399/06/26 129,000 0
1399/06/25 129,000 1,000
1399/06/24 128,000 2,500