پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/22 159,000 57,500
1399/03/24 101,500 500
1399/03/21 101,000 0
1399/03/20 101,000 3,000