پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
ضخامت: 2.5
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/22 146,000 45,000
1399/03/24 101,000 0
1399/03/21 101,000 0
1399/03/20 101,000 3,000