میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه قائم اصفهان
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 81,100 2,100
1399/04/07 79,000 1,000
1399/04/04 80,000 1,500
1399/04/03 78,500 6,500