میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه قائم اصفهان
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/20 60,000 2,100
1398/12/13 62,100 2,100
1398/12/11 60,000 8,000
1398/12/07 68,000 1,100