پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/10/15 70,000 1,500
1398/10/11 69,500 1,300
1398/10/09 68,200 700
1398/10/07 67,500 500