میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 8
وزن: 4/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/17 100,000 0
1399/04/16 100,000 10,000
1399/04/12 90,000 3,000
1399/04/11 87,000 0