پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه اصفهان
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/18 189,000 4,000
1399/06/17 185,000 3,000
1399/06/16 182,000 19,000
1399/06/10 163,000 28,000