میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 9/9 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/17 97,000 0
1399/04/16 97,000 10,000
1399/04/12 87,000 0
1399/04/11 87,000 3,000