میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 20
وزن: 28/04 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 87,000 0
1399/04/11 87,000 3,000
1399/04/10 84,000 0
1399/04/09 84,000 0